Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi   5 Dakika
Konu Başlığı: Sosyal Politikalar

Gençler'in İstihdam ve Mutluluk Durumları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre Türkiye’de 15-24 yaş aralığında bulunan kişi sayısı 12.971.396. Bir başka deyişle toplam nüfusun %15,8’ini genç nüfus oluşturuyor. Söz konusu genç nüfusun %51,2’si erkeklerden, %48,8’i ise kadınlardan oluşuyor.

Genç Nüfusun İllere Göre Dağılımı

ADNKS sonuçlarına göre 2018 yılında genç nüfusun en yoğun olduğu il, %25,4 ile Hakkâri. Genç nüfus oranının yüksek olduğu diğer iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Ağrı ve Bayburt.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerin başında ise %12,8 ile Muğla geliyor. Sıralamada Muğla’yı; Balıkesir, İzmir, Sinop ve Aydın izliyor.

Eğitimde Genç Nüfusun Durumu

TÜİK’in yayınladığı verilere göre yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2017/’18 öğretim yılında bir önceki yıla göre yükselerek %45,6 olarak gerçekleşti. Yükseköğretimde okullaşma oranını cinsiyete göre incelediğimizde ise kadınlarda yükseköğretim oranı %47,4 iken erkeklerde bu oran %44 olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte, ortaöğretimde net okullaşma oranına baktığımızda 2017/’18 öğretim yılında bir önceki yıla oranla 1,1 puan artarak %83,6 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Erkeklerde ortaöğretimde net okullaşma oranı %83,8 iken kadınlarda bu oran %83,4 olarak karşımıza çıkıyor.

Gençlerin İşgücü, İstihdam ve İşsizlik Göstergeleri

TÜİK’in işsizliğe ilişkin açıkladığı en güncel veriler 2019’un Mart ayına ait. Bu nedenle biz de Mart 2019’da yayınlanan verileri baz alarak gençler arasındaki işgücü durumunu inceledik.

Her ne kadar hem genç kadın hem genç erkek nüfusta okullaşma oranları artsa da genç nüfusun işgücüne katılım oranı oldukça yüksek. TÜİK’in güncel verilerine göre Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki kişilerin %43,5’i işgücüne katılıyor.

İşgücüne katılan gençler arasındaki istihdam oranı ise %32,5 olarak gerçekleşti. Gençler arasındaki istihdam oranını cinsiyete göre değerlendirdiğimizde ise erkeklerde istihdam oranı %41,6 iken kadınlarda bu oran %23,2 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yine TÜİK’in verilerine göre istihdam edilen gençlerin %53,3’ü hizmet sektöründe çalışıyor. Bu oran genç erkeklerde %49,9 iken genç kadınlarda %60,4 olarak gerçekleşiyor.

Bununla birlikte, gençler arasında işsizliğin yaygınlaştığını söylemek de mümkün. Bir önceki yılın mart ayında %17,7 olarak gerçekleşen genç işsizlik oranı, 2019’un Mart ayında %25,2’ye ulaştı. İşsizlik oranını cinsiyete göre değerlendirdiğimizde ise genç kadınlarda işsizlik oranının, genç erkeklere oranla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, Mart 2019 itibariyle Türkiye’de genç nüfusun %23,7’si ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran kadınlarda %31,2 iken erkeklerde %16,3. Avrupa ortalamasına baktığımızda ise ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının %6,1’e ancak ulaştığını görmekteyiz.

Gençlerin Mutluluk Düzeyi

TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri ise gençlerin mutluluk düzeyi. TÜİK’in gerçekleştirdiği yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre, 2016 yılından beri 18-24 yaş arasındaki gençlerde mutluluk düzeyi %65,1’den %55,4’e geriledi. Mutsuz olduğunu belirten genç oranı ise 2016’dan 2018’e %8,6’dan %9,5’e yükseldi.

Öte yandan mutluluk düzeyini cinsiyete göre incelediğimizde, mutluluk oranının 2018 yılında genç erkeklerde %53,5 genç kadınlarda ise %57,2 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.

Gençlerde İş ve Kazanç Memnuniyet Oranları

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında gençlerin %76’sı çalıştığı işinden memnunken, %48,7’si de elde ettiği kazançtan memnun olduğunu dile getirdi. Genç erkeklerin %77,2’si çalıştığı işten memnunken genç kadınlarda bu oran %73,8 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte kazancından memnun olma oranı genç erkeklerde %48,3 iken genç kadınlarda bu oran %49,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin Almış Oldukları Eğitime Duyduğu Memnuniyet

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2018 yılında gençlerin %58,3’ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun. Bu oran genç erkeklerde %57,7 iken genç kadınların %59’u almış oldukları eğitimden memnun görünüyor.

TÜİK’in gerçekleştirdiği hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında 16-24 yaş aralığındaki gençlerde internet kullanımı bir önceki yıla nazaran %3 artarak %93’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak %96,9’a ulaşırken genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak %89’a ulaştı.

MUTLAKA İZLEYİN:

Kırılgan 5'li Arasında Enflasyon Oranı En Yüksek Ülke Türkiye