Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Eğitim

2018-2019 Eğitim Yılı İstatistikleri Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2007’den beri her yıl, o yılın örgün eğitim dönemine ilişkin istatistikleri yayınlıyor. 2018/’19 eğitim dönemine ait veriler ise 6 Eylül 2019’da yayınlandı.

MEB’in yayınladığı istatistiklere göre, 2018/’19 örgün öğretim döneminde net okullaşma oranları ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde bir önceki yıla nazaran artarken, ortaokul ve yükseköğretim düzeyinde söz konusu oranlar 2017/’18 dönemine kıyasla düştü.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 1

Yine Milli Eğitim İstatistiklerine göre, 2019 yılında toplam 1 milyon 565 bin çocuk, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim aldı. Söz konusu okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı ise hem devlet kurumları hem özel kurumlar hesaba katıldığında toplamda 93.302’ye ulaşıyor. Bununla birlikte, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin %94,4’ü kadınlardan, %5,6’sı erkeklerden oluşuyor.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 2

Bunun yanı sıra, ilkokul düzeyinde eğitim veren kurumlarda toplam 24.739 okulda 5 milyon 267 bin öğrenci 2018/’19 döneminde eğitim gördü. Söz konusu ilkokulların %92,7’si devlet okulu iken %7,3’ü özel okullardan oluşuyor. İlkokullarda çalışan öğretmen sayılarına baktığımızda ise; kadın öğretmen oranının özel okullarda %82, devlet okullarında ise %62 olduğunu görüyoruz.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 3

İlkokullara benzer bir şekilde, ortaokullara baktığımızda da devlet kurumlarının %89’luk bir pay ile büyük çoğunluğu oluşturduğunu görmekteyiz. Tabloda da görebileceğimiz üzere, toplam 5 milyon 627 bin öğrenci, geçtiğimiz sene ortaokul düzeyinde eğitim gördü. Bu öğrencilerin %51’i erkeklerden, %49’u ise kadın öğrencilerden oluşuyor. Ayrıca bu okullardaki öğretmen sayıları incelendiğinde, toplam 354.198 öğretmenin %58,3’ünün kadın öğretmenlerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu oran devlet okullarında %57 iken özel okullarda %69 civarında.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 4

Öte yandan 2019 yılında ortaöğretim kurumlarının durumuna baktığımızda, toplam 12.506 okulda 5.649.594 öğrencinin eğitim gördüğünü söylemek mümkün. Bununla birlikte, ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %46,6’sı kadınlardan, %53,4 ise erkeklerden oluşuyor. Bu öğrencilerin %65’i devlet okullarında, %10,3’ü özel okullarda, %24,6’sı ise açıköğretim liselerinde okuyor.

Ayrıca ortaöğretim kurumlarında çalışan 371.234 öğretmenin %50,8’ini kadın öğretmenler, %49,2’sini ise erkek öğretmenler oluşturuyor.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 5

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporda, burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilere ilişkin bilgiler de mevcut. 2019 yılı için belirlenen aylık kredi miktarları; ön lisans ve lisans öğrencileri için 500TL, yüksek lisans öğrencileri için 1.000TL, doktora öğrencileri için ise 1.500TL idi. 2019 yılında toplamda 1.185.699 öğrenci, yurt içinde ya da yurt dışında eğitim görürken öğrenim kredisinden yararlandı. Burs alan öğrencilere baktığımızda ise bu sayının toplamda 414.377 kişiye ulaştığını görmekteyiz.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 6

Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere ilişkin bir diğer istatistik, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt sayısı ve öğrenci kapasiteleri. Milli Eğitim İstatistiklerine göre, 2018/’19 örgün eğitim döneminde toplam 777 KYK yurdu, öğrencilere hizmet verdi. Bu yurtların kapasitesi ise erkek öğrenciler için 254 bin civarında iken kadın öğrenciler için yaklaşık 421 bin idi.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 7

Son olarak Milli Eğitim İstatistikleri’nde eğitime ayrılan genel bütçeye dair bilgilere de ulaşabiliyoruz. Buna göre, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe ödeneği 113,81 milyar TL olarak belirlendi. Bir başka deyişle 2019 yılında eğitime ayrılan toplam bütçenin %77,2’si Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı. Bu oran ÖSYM için %0,4 iken YÖK, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversite bütçeleri için genel bütçeden ayrılan pay yaklaşık %22,4.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 8

Ayrıca MEB’e ayrılan bütçenin gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda, 2016’dan beri bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz. Tabloda da görülebileceği üzere, 2019’da bu oran %2,56 olarak gerçekleşti.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 9

Öte yandan, 2019 yılında en yüksek bütçeye sahip üniversiteler sıralamasında birinci sırada 1.050.767.000TL ile Ankara Üniversitesi yer alıyor. İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi gelirken Hacettepe’yi İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takip ediyor.

Milli Eğitim İstatistikleri Yayında! 10
Yayın Tarihi:   11 Eylül 2019 Son Güncelleme:   31 Ekim 2019